img-30

Algemene Voorwaarden

SportLokaal Nederhorst b.v.
Reeweg 12-3
1394 JD Nederhorst den Berg

Juni 2024

Artikel 1: Aanmelding
1.a. Aanmelding vindt plaats door het invullen van een inschrijfformulier op de fitnessclub; met de ondertekening van het inschrijfformulier wordt de inschrijving afgerond. Jongeren tot en met 17 jaar kunnen zich inschrijven met een handtekening van een ouder.
1.b. De SportLokaal App en Ledenpas zijn strikt persoonlijk; het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van de app of pas.
1.c. Bij aanmelding zijn inschrijf- en administratiekosten verschuldigd. Als iemand na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij SportLokaal is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
1.d. Voor een training dient een reservering te worden gemaakt; hiervoor kan de SportLokaal App worden gebruikt. Bij binnenkomst meldt het lid zich aan door de barcode in de SportLokaal App of de clubpas te scannen.
 
Artikel 2: Lidmaatschap, betalingsvoorwaarden en opzegging
2.a. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan en eindigt altijd op de eerste van de maand.
2.b. Bij een jaarabonnement dient de opzegging uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de einddatum
plaats te vinden. Bij een maandabonnement geldt een looptijd van onbepaalde tijd. Bij opzegging dient een opzegtermijn van een kalendermaand in acht te worden genomen. Een abonnement is alleen opzegbaar indien alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.
Een flexibel abonnement is tussentijds te bevriezen voor maximaal 3 maanden per kalenderjaar.
2.c. Indien een jaarabonnement afloopt dient het lid een keuze te maken uit een van de beschikbare abonnementsvormen en een nieuw abonnement af te sluiten. Zolang geen opzegging is gedaan wordt het lidmaatschap bij een jaarabonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. Er geldt vanaf dat moment een opzegtermijn van een maand, waarbij het abonnementsgeld van het abonnement dat per maand opzegbaar is wordt gehanteerd.
2.d. Het abonnementsgeld wordt via automatische incasso geïnd; dit is bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet tijdige ontvangst door stornering wordt de incasso bij de volgende maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet ontvangen is, worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien ook dit niet lukt, wordt de vordering uit handen gegeven,
waarbij alle kosten voor het lid zijn. In dit laatste geval worden de clubpas en SportLokaal App geblokkeerd en mag het lid geen gebruik van de sportfaciliteiten maken.
2.e. Elke opzegging dient altijd via het Opzegformulier te worden gedaan. Dit formulier is beschikbaar op de club. Het formulier dient persoonlijk ingevuld en ondertekend te worden door zowel het lid als een medewerker van SportLokaal.
2.f. Bij een eerdere opzegging via het Opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt blijft het lid het maandelijkse abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het abonnement.
2.h. SportLokaal behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aangeven van de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan nog resterende periode is opeisbaar.
2.i. SportLokaal behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren, tenminste drie maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. 
 

Artikel 3: Openingstijden, risico en aansprakelijkheid, huisregels
3.a. SportLokaal behoudt zich het recht voor de openingstijden te wijzigen. De openings- en trainingstijden zijn zichtbaar in de SportLokaal App. Op officiële en erkende feestdagen is de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie indien de club op een van deze dagen gesloten is, of in geval van overmacht. 

3.b. Het gebruik maken van apparatuur, trainingsmaterialen, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard dan ook bij SportLokaal zijn geheel voor eigen risico van het lid. SportLokaal en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor of door leden geleden schade, fysiek letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden.
3.c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van SportLokaal, indien deze schade aan schuld of nalatigheid van het lid te wijten is.
3.d. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De huisregels zijn zichtbaar aanwezig op de club en zijn op de website www.sportlokaal.net gepubliceerd.

Artikel 4: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht
4.a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van SportLokaal is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en SportLokaal zullen worden beslecht door een bevoegd rechter.
4.b. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van SportLokaal te accepteren.
4.c. SportLokaal is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.