SportLokaal Nederhorst b.v.
Reeweg 12-3
1394 JD Nederhorst den Berg
Oktober 2015

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en ledenpas
1.a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de SportLokaal website of op de fitnessclub; met de
ondertekening van het inschrijfformulier wordt de inschrijving afgerond. Jongeren tot en met 17 jaar kunnen zich
inschrijven met een handtekening van een ouder.
1.b. De ledenpas is strikt persoonlijk; het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik
of misbruik van de pas. Een vervangende pas kan voor € 10,00 worden verkregen.
1.c. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij SportLokaal is opnieuw inschrijfgeld
verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, betalingsvoorwaarden en opzegging
2.a. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan en eindigt altijd op de eerste van de maand.
2.b. Bij een jaarabonnement dient de opzegging uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de einddatum
plaats te vinden. Bij een maandabonnement geldt een looptijd van onbepaalde tijd. Bij opzegging dient een
opzegtermijn van een kalendermaand in acht te worden genomen.
2.c. Na kennisgeving op de club met betrekking tot de afloop van het jaarabonnement dient het lid een keuze te
maken uit een van de beschikbare abonnementsvormen en een nieuw abonnement af te sluiten. Zolang geen
opzegging is gedaan wordt het lidmaatschap bij een jaarabonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde
tijd. Er geldt vanaf dat moment een opzegtermijn van een maand, waarbij het abonnementsgeld van het
abonnement dat per maand opzegbaar is wordt gehanteerd. SportLokaal behoudt zich het recht voor om het
lidmaatschap te beëindigen indien het lid geen keuze maakt uit de beschikbare abonnementen.
2.d. Bij inschrijving dient het abonnementsgeld van de lopende maand en mogelijk de eerstvolgende maand
(indien het abonnement voor de 20e
van de lopende maand ingaat) en het inschrijfgeld per pin op de club te
worden voldaan.
2.f. Voor alle volgende maanden wordt het abonnementsgeld via automatische incasso geïnd; de zijn bij
vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet tijdige ontvangst door stornering wordt de incasso bij de
volgende maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien het verschuldigde bedrag ook dan
niet ontvangen is, wordt een aanmaning verzonden, waarbij € 7,50 administratiekosten in rekening wordt
gebracht. Indien ook dit niet lukt, wordt de vordering uit handen gegeven, waarbij alle kosten voor de pashouder
zijn. In dit laatste geval wordt de clubpas geblokkeerd en mag het lid niet van de sportfaciliteiten gebruik maken.
2.g. Elke opzegging dient altijd via het Opzegformulier te worden gedaan. Dit formulier is beschikbaar op de club.
Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door zowel het lid als een medewerker van SportLokaal.
2.g. Bij een eerdere opzegging via het Opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt blijft het
lid het maandelijkse abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het abonnement.
2.h. SportLokaal behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aangeven van
de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan nog resterende periode is
opeisbaar.
2.i. SportLokaal behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren, tenminste drie maanden voor een prijswijziging
worden de leden hiervan in kennis gesteld.

Artikel 3: Openingstijden, risico en aansprakelijkheid, huisregels
3.a. SportLokaal behoudt zich het recht voor de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is
de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie indien de club op een van deze dagen
gesloten is, of in geval van overmacht. 
3.b. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard dan ook
bij SportLokaal zijn geheelvoor eigen risico van het lid. SportLokaal en alle medewerkers aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor of door derden geleden schade , letsel, verlies of diefstal van eigendommen van
het lid of derden.
3.c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van SportLokaal, indien deze schade aan
schuld of nalatigheid van het lid is te wijten.
3.d. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De
huisregels hangen in de club.

Artikel 4: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht
4.a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van SportLokaal is uitsluitend het Nederlands Recht van
toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en
SportLokaal zullen worden beslecht door een bevoegd rechter.
4.b. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van SportLokaal te accepteren.
4.c. SportLokaal is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van
toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.